Chemische stof in oog

Nhg-standaard rood oog en oogtrauma nhg

Hoewel er verschillende structuren te onderscheiden zijn van fase tot fase, is de elementverhouding van de fase vaak lang niet zo scherp bepaald als bij moleculaire vaste stoffen. Het wordt in dat geval een vrij subjectieve zaak wat een zuivere stof en wat een mengsel genoemd wordt. Polymorfie, allotropie en optische isomerie bewerken voor polymorfen geldt dat zij beschouwd worden als verschillende fasen van dezelfde stof, hetzij samengesteld, hetzij enkelvoudig. Polymorfie is een begrip dat voornamelijk bij kristallijne vaste stoffen gebruikt wordt. Zo kan siliciumdioxide (silica) voorkomen in talloze verschillende polymorfen, bijvoorbeeld kwarts, tridymiet, cristobaliet, lechatelieriet en coesiet. Deze vijf natuurlijk voorkomende mineralen hebben een verschillend uiterlijk (kleur en kristalhabitus ) en ook verschillende fysische eigenschappen (zoals hardheid maar alle vijf polymorfen bestaan in chemisch opzicht uit silicium en zuurstof in dezelfde stoichiometrische samenstelling: sio2. Meer specifiek spreekt men in het geval van polymorfe enkelvoudige stoffen in vaste vorm van allotropie. Als voorbeeld van een enkelvoudige stof die in verschillende verschijningsvormen (dankzij verschillende kristalstructuren) voorkomt, kan zwavel gelden.

Het is echter vaak wel mogelijk om bepaalde ionen door andere te vervangen, bijvoorbeeld natrium door kalium in kaliumchloride, zonder dat dat de structuur wezenlijk verandert. Meestal wordt dit soort systemen als vaste oplossingen beschouwd. Het is verleidelijk zo'n vaste oplossing een mengsel te noemen, maar er is een wezenlijk verschil tussen een mengsel van korrels zuiver natriumchloride en zuiver kaliumchloride enerzijds en korrels van een vaste oplossing Na0,5K0,5Cl anderzijds. De eenheidscellen van de drie soorten korrels zijn bijvoorbeeld anders en daarmee ook vele andere fysische eigenschappen. Glas is geen chemische verbinding, maar een homogeen mengsel van na-, k-, ca- en Mg-silicaten (vaak aangevuld met andere additieven) dat meer de fysische eigenschappen van een extreem darmkanker viskeuze vloeistof dan van een vaste stof heeft. Het is echter ook mogelijk dat er nieuwe structuren luxerende ontstaan. Kaliumsulfaat en aluminiumsulfaat geven samen bijvoorbeeld het dubbelzout kaliumaluminiumsulfaat (een aluin dat een andere structuur heeft dan de uitgangsstoffen. In dit geval ligt de samenstelling nog redelijk vast, hoewel kalium gemakkelijk gedeeltelijk door andere alkalimetalen te vervangen is en aluminium door bijvoorbeeld ijzer. Bij vele vaste stoffen kunnen nieuwe structuren optreden, waarvan de samenstelling niet in én vaste verhouding vastligt. Vooral in het geval van metaal-metaalverbindingen ( legeringen ) kan men dan vaak beter van fasen dan van verbindingen spreken.

Een vreemd voorwerp uit het oog halen - wikihow

Contusie, niet-ernstig zo nodig koud kompres. Controle na 1 dag bij klachten. Etsing, ernstig Direct (thuis) spoelen met kraanwater, minimaal rode 10 minuten. Etsing, niet-ernstig Direct (thuis) spoelen met kraanwater, minimaal 10 minuten. Controleer de cornea met fluoresceïne. Indifferent middel bij irritatie: zie standaard. Controle na 1 dag, eerder bij alarmsymptomen. Verwijs bij cornea-aantasting en bij geen verbetering na 1 dag. Cornea-erosie niet wrijven; oogverband alleen op indicatie.

Stof (scheikunde) - wikipedia

Het is moeilijk te zeggen wat de zuivere stof is in zo'n geval. Macromoleculaire stoffen bewerken bij materie die niet is opgebouwd soda uit relatief kleine, goed gedefinieerde moleculen, ligt het beduidend moeilijker. Polymeren zijn daar een goed voorbeeld van. Hoewel een polymeer als polyetheen gezien kan worden als een stof, bestaat de stof vrijwel altijd uit een mengsel van moleculen die een variabele lengte hebben (de zogenaamde polydispersiteit van een polymeer). Strikt genomen is polyetheen dus nooit een zuivere stof, hoewel alle moleculen wel (behoudens de lengte) dezelfde basisstructuur en dus fundamentele samenstelling hebben. Ionogene roosters bewerken bij vaste stoffen met een kristallijne roosterstructuur wordt het nog ingewikkelder. In het geval van stoffen met een ionogene opbouw, zoals natriumchloride (keukenzout die goed beschreven kan worden als zijnde opgebouwd uit na- en Cl-ionen is er nog wel sprake van een strikte stoichiometrie.

Verwijs bij corneadefecten, fors entropion/ectropion/ trichiase, therapieresistente klachten. Verwijs bij vermoeden systeemziekte naar internist. Blefaritis/ blefaroconjunctivitis/ stafylokokkenblefaritis Ooglidhygiëne (start 2-4 dd - verwarm oogleden (2 x 2 min.) - masseer ooglidrand: verticale richting, vingertop/wattenstok - poets ooglidrand: horizontale richting, vochtige wattenstok bij geen verbetering 4 weken: ooglidhygiëne of bij stafylokokkenblefaritis: fusidinezuurgel 1 2-6 dd 1 druppel, masseren in ooglidrand. Bij droge ogen tevens indifferent middel: zie standaard. Verwijs bij therapie-resistente klachten of bij fors entropion/ectropion/trichiase of corneabeschadiging. Diagnose niet-medicamenteus beleid Medicamenteuze behandeling Controle, verwijzing oogarts Oogperforatie plaats voor insturen een oogkap (geen oogverband) die op de orbita rust, zodat geen druk op het oog wordt uitgeoefend. Verwijs direct met spoed. Contusie, ernstig Verwijs direct met spoed.

Categorie: Chemische stof naar stofklasse - wikipedia

Werkzame stof : chlooramfenicol in het oog

Acuut glaucoom Verwijs direct met spoed. Keratitis dendritica (HSV) Aciclovir-oogzalf 3 5 dd tot 1 week na herstel; niet langer dan 2 weken geven. Controle na 1 dag, daarna elke 2 dagen. Verwijs bij recidief, stroma-aantasting, contactlensdrager, visusprobleem, uitbreiding klachten tijdens aciclovir-oogzalf. Rood oog of andere oogafwijking (keratitis) of oogklacht bij gordelroos in gelaat Start direct met een oraal antiviraal middel (zie de nhg-behandelrichtlijn Herpes zoster). Verwijs of overleg dezelfde dag.

Andere keratitiden Verwijs dezelfde dag. Scleritis Verwijs dezelfde dag. Uveïtis Verwijs dezelfde dag. Diagnose niet-medicamenteus beleid Medicamenteuze behandeling Controle, verwijzing oogarts Droge ogen/ keratoconjunctivitis verhelpen sicca Indifferent middel: zie standaard. Overweeg 's nachts oogzalf (altijd bij keratoconjunctivitis sicca).

Bij heftige klachten max. 3 dagen prednisolon 0,5 3-4 dd 1 druppel. Bij heftige jeuk ooglid: max. 3 dagen hca-crème 1,. Corneacontrole (fluoresceïne) voor en na prednisolon. Verwijs bij therapieresistente klachten.


Conjunctivitis door contact-allergie, staak gebruik cosmetica, oogdruppels en contactlensvloeistof. Verwijs bij vermoeden contactlensvloeistof-allergie: oogarts; andere allergie: dermatoloog. Zo nodig indifferent middel: zie standaard. Controle lenzen door contactlensspecialist. Subconjuncti-vale bloeding, verdwijnt spontaan binnen 2-3 weken. Zo nodig controle instelling orale antistollings-medicatie. Verwijs bij pijn of duur 3 weken. Diagnose, medicamenteuze behandeling, controle, verwijzing oogarts.

Ehbo millingen aan de rijn / kekerdom - home facebook

Hsv-conjunctivitis, bespreek recidiverend karakter. Aciclovir-oogzalf 3 5 dd tot 3 dagen na herstel, max. Controle elke 3 dagen met fluoresceïne. Allergische conjunctivitis, IgE-gemedieerd, zo nodig koud kompres. Lokaal antihistaminicum: azelastine 0,05 hiv (2-4 dd. ketotifen 0,025 of olopatadine 0,1 (2 dd.). Zo tegen nodig ook oraal antihistaminicum.

chemische stof in oog

Diagnose, niet-medicamenteus beleid, medicamenteuze behandeling, controle, verwijzing oogarts, infectieuze conjunctivitis: banale verwekker. Indifferent middel: zie standaard. Bij recente oogoperatie, chronisch infectieuze oogziekte of immuun-gecompromitteerde patiënt: chlooramfenicol-oogdruppels (0,5, 6 dd 1-2 druppels) of -zalf (1, 2-4 dd tot 2 dagen na herstel (max. Wekelijks controle, of bij: - toename klachten/alarmsymptomen - antibiotica én geen verbetering na 72 uur. Verwijs zonder antibiotica bij duur 3 weken. Systemisch antibiotica: bij vermoeden gonorroe directe start na afname kweken, anders op geleide uitslag (zie nhg-standaard sokken Het soa-consult). Verwijs direct bij cornea-aantasting of conjunctivitis bij pasgeborene. Controle na de kuur.

de fysische vanderwaalskrachten, de dipolaire wisselwerking en de waterstofbrug. Toch is zelfs hier de scheiding niet geheel scherp te maken: een waterstofbinding kan de sterkte van een zwakke chemische binding bereiken, bijvoorbeeld in het bifluoride-anion. Het koken van water wordt meestal gezien als een puur fysische zaak: watermoleculen gaan van een vloeistof - naar een gasfase. Nu wordt het relatief hoge kookpunt van water, (vergeleken met bijvoorbeeld waterstofsulfide, dat kan worden beschouwd als het zwavel -analoog van water) veroorzaakt door de relatief sterke waterstofbruggen die de watermoleculen in de vloeistoffase met elkaar verbinden. In zekere zin is een waterdruppel dus een fysisch netwerk van talloze aan elkaar verbonden H2o-eenheden. Of dit echter een vrij sterke fysische intermoleculaire wisselwerking of een vrij zwakke intramoleculaire chemische binding genoemd wordt, is een kwestie van interpretatie. Het is namelijk aangetoond dat een waterstofatoom dat bij een fysische waterstofbrug betrokken is, zich in 10 van de gevallen bij de andere bindingspartner bevindt, wat duidt op een chemische covalente binding. Bij de verdamping van bijvoorbeeld rode fosfor (een oneindig covalent gebonden netwerk) tot P4-moleculen is dit nog sterker het geval. Anderzijds zijn er vrij zwakke donor-acceptorbindingen (gezien als bijzonder type covalente binding) die tot de vorming van complexen leiden en die vaak alleen in evenwicht met hun samenstellende delen voorkomen.

1 2 Inhoud Moleculaire stoffen bewerken Structuurformule van ethanol. De zaken liggen het eenvoudigst bij een stof met een ' moleculaire structuur materiaal dat bestaat uit identieke moleculen. Zo bestaat ethanol uit moleculen die alle identiek worden gevormd door de chemische bindingen tussen twee koolstofatomen, én zuurstofatoom en zes waterstofatomen: een CH3CH2oh-'eenheid'. Wanneer er ook moleculen met een andere structuur aanwezig zijn vanzelf (bijvoorbeeld methanol in ethanol spreekt men van een onzuiverheid of contaminatie, of in extremere gevallen van een mengsel. Mengsels kunnen beschouwd worden als in gelijke hoeveelheden samengesteld uit meerdere stoffen, al dan niet visueel onderscheidbaar. Bij een mengsel van zand met ijzerpoeder zijn de zandkorrels met het blote oog onderscheidbaar van het ijzerpoeder, terwijl een oplossing van natrium- en magnesiumsulfaat in water een visueel niet onderscheidbaar mengsel is: zowel natrium- en magnesiumsulfaat zijn niet meer met het blote oog onderscheidbaar. Voor moleculaire stoffen kan gesteld worden dat de elementen waaruit zij zijn opgebouwd, altijd in een strikt vastliggende vaste verhouding ( stoichiometrie ) voorkomen (2:1:6 voor ethanol bijvoorbeeld).

Chemische stof : definition of, chemische stof and synonyms of, chemische

Met stof wordt in de scheikunde een vorm van materie bedoeld die een gelijke chemische samenstelling heeft: een chemisch "zuivere stof". Een chemisch zuivere stof wordt gekenmerkt door specifieke, uniforme en meetbare stofeigenschappen, die zowel anisotroop als schoonmaakazijn isotroop kunnen zijn. In onze dagelijkse omgang met (dode en levende) materie komen stoffen vooral gemengd voor. Een zuivere stof onderscheidt zich in chemisch opzicht van een mengsel doordat een zuivere stof alleen gescheiden kan worden door het verbreken van bindingen tussen atomen. Een zuivere stof kan ofwel bestaan uit de atomen van én chemisch element : een enkelvoudige stof, ofwel uit de chemische binding tussen de atomen van twee of meer elementen: een samengestelde stof. De atomen van sommige enkelvoudige stoffen komen paarsgewijs, als moleculen voor: bijvoorbeeld de gassen zuurstof en stikstof in de atmosfeer. Voorbeelden van natuurlijke samengestelde stoffen zijn de talrijke soorten biomoleculen in organismen en veel mineralen in de aardkorst. In het dagelijks taalgebruik wordt in plaats van 'synthetische stof' de term 'chemische stof' (meervoud: 'chemicaliën' of ' gevaarlijke stoffen gebruikt als aanduiding voor stoffen die het product zijn van industriële chemische synthese, en die milieutechnische risico's met zich meebrengen. Feitelijk is hier sprake van een pleonasme aangezien, strikt genomen, materie per definitie chemisch.

Chemische stof in oog
Rated 4/5 based on 856 reviews

chemische stof in oog
Alle artikelen 37 Artikelen
Het blote oog onderscheidbaar van het ijzerpoeder, terwijl een oplossing van natrium- en magnesiumsulfaat in water een visueel niet.

4 Commentaar

  1. Als je online sieraden koopt op kun je zeker zijn van een goede service, onze service is zeker zo goed als. Book your free consultation today. Het kan de bijwerkingen op maag en slokdarm versterken. Mayo tube, per stuk.

  2. Voor welke behandelingen kan je bij mijn praktijk terecht? Zo'n 2 jaar geleden kreeg ik opeens last van een pijnlijke binnenste schaamlip. Een basaal inzicht in de structuur en functie van je belangrijkste (skelet)spieren helpt je beter trainen. A.) van je lichaam kan een zwakke plek ontstaan doordat er van.

  3. De pijn die veroorzaakt wordt door een middenrifscheurtje of breuk zal vanaf de onderzijde van je ribben via het middenrif naar de borstholte, de maag en de slokdarm voelbaar zijn. During the first trimester fetal development has new things arriving every day and week. Adres: Westeinde 365 te den haag. Je maag af en die doen ze in het gat in je middenrif. De slokdarm is de buisachtige structuur verbinden van de mond en de maag.

  4. This timeline is where youll spend most of your time, getting instant updates about what matters to you. Prijzen zijn vanaf prijzen, dit is inclusief basis sieraden. Daarom heeft Robert meerwaldt, vaatchirurg in het. A.) van je lichaam kan een zwakke plek ontstaan doordat er van binnenuit of van buitenaf te veel kracht of druk wordt uitgeoefend of door ontstaat dan een scheurtje in de interne beschermlagen en daardoor kunnen weefsels naar buiten puilen.

  5. Misselijkheid en overgeven overgeven kan door vele oorzaken komen. In het middenrif zit een opening, waar de slokdarm doorheen gaat. De oorzaak: een (kleine) wond waar bacteriën in zijn gekomen. Wat houdt die standaard in?

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*